កម្មវិធីពិសេសសំរាប់ ខែ មិនា

កម្មវិធីពិសេសសំរាប់ ខែ មិនា

  • 1-	រួមជាមួយ ការបន្ថែមបណ្តូលចំរោះចំនួន 7
    1- រួមជាមួយ ការបន្ថែមបណ្តូលចំរោះចំនួន 7
    បណ្តូលទី 1 R10 ចំនួន 5 , បណ្តូលទី 2 R12ចំនួន 1 , បណ្តូលទី 3 R11ចំនួន 1
  • 2- សេវាកម្មដំឡើងជូនឥតគិតថ្លៃ សម្រាប់អតិថិជន ក្រុងភ្នំពេញ សៀមរាប បាត់ដំបង កំពង់សោម និង ប៉ោយប៉ែត. 3- សេវាកម្មថែទាំជូនឥតគិតថ្លៃ សម្រាប់រយះពេល 6 ខែ។
  • 3- សេវាកម្មថែទាំជូនឥតគិតថ្លៃ សម្រាប់រយះពេល 6 ខែ។
កម្មវិធីពិសេសសំរាប់ ខែ មិនា
special promotion